Gedoopt, waarin en waartoe?

Soms spelen heel kleine woordjes een belangrijke rol in onze Bijbeluitleg. Twee van deze (Griekse) woordjes zijn: en (= in, met) en eis (= naar binnen in, naar). Ik schrijf dit met het oog op het belang van de doop. Wanneer in de Bijbel wordt aangegeven waarin, waarmee of op welke plaats er gedoopt wordt dan vinden we het Griekse woordje en. Zo lezen we bijvoorbeeld in Mat. 3:6 dat de mensen door Johannes de Doper in (Grieks: en) de rivier de Jordaan gedoopt worden. Het woordje en geeft hier aan waarin de mensen gedoopt worden, namelijk de rivier de Jordaan.

Lees meer »

Alles komt goed!

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede (Rom.8:28)

Lees meer »

Zout der aarde en licht der wereld

Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken (Mat.5:13-16). 

Lees meer »

Gelukkig of zalig?

In de Bijbel vinden we de bergrede terug in hoofdstuk 5 tot en met 7 van het Mattheüs-evangelie. Het woord bergrede zegt het al: het is een toespraak van Jezus die Hij op een berg hield. Welke berg het geweest is, dat zegt de tekst ons niet, maar we weten wel dat Jezus in Galilea was. Nu bestaat er een overlevering die zegt dat de plaats waar Jezus de Bergrede heeft uitgesproken ook wel de  ‘Berg der Zaligsprekingen’ genoemd,  een heuvel is aan de noordelijke kust van het meer van Galilea. Het is een heuvel die ruimte biedt aan veel toehoorders.

Lees meer »

Die nare begeerte!

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is (Exodus 20:17)

Lees meer »

Worden als de tollenaar

De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig! Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden (Lukas 18:13-14)

Lees meer »

Roddelen

Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet. Een is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt? (Jakobus 4:11-12)

Lees meer »

Gods wet niet ontbinden maar vervullen

Jezus zegt: Meent niet dat Ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen (Mat.5:17). Een overdenking over: Mat. 5:17-26;  Deut.30:15-20 (https://debijbel.nl)

Lees meer »

Zien en geloven

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. (Joh.20:29)

Lees meer »

Werken der wet. Goed of verkeerd?

Werken der wet kunnen vóór de rechtvaardiging of ná de rechtvaardiging geschieden. Vóór de rechtvaardiging hebben vele goede mannen onder de heidenen, zoals Xenophon, Aristides, Fabius, Cicero, Pomponius, Atticus enz. de wet vervuld en uitstekende werken verricht. (…) Echter standvastigheid en waarheidsliefde zijn grote deugden en prachtige werken der wet en toch zijn de bedrijvers ervan er niet door gerechtvaardigd. Petrus, Paulus en alle christenen doen werken der wet ná de rechtvaardiging, maar daardoor worden ze niet gerechtvaardigd.*

Lees meer »

Gave van onderscheiding van geesten

Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen (1 Kor.12:8-10)

Lees meer »

De liefde van God in Christus Jezus

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here (Rom.8:38-39).

Lees meer »

Aardsgezind of hemelsgezind?

Want velen wandelen - ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten. (Filippenzen 3:18-20)

Lees meer »

Beproefd geloof

Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus (1Petr.1:6-7)

Lees meer »

Gebrekkige kennis

Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben (1 Kor.13:12)

Lees meer »

Een besneden hart

Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God (Rom.2:28-29).

Lees meer »

Vrijspraak voor de schuldige?

Wie tot de schuldige zegt: Gij zijt onschuldig, hem zullen volken vloeken natiën zullen hem verwensen, Maar hun die recht oordelen, gaat het goed, over hen komt de zegen van de voorspoed (Spreuken 24:24-25)

Lees meer »

Gered maar niet veranderd?

Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God (1 Kor.6:9-11)

Lees meer »

Gods wet: verplichting of verlangen?

Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt (Ezechiël 36:26-27)

Lees meer »

Welke God?

Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen (Rom.16:27)

Lees meer »

Gods wil of mijn wil?

In deze overdenking wil ik stilstaan bij de neiging waar we als mens allemaal wel eens last van hebben, namelijk het doen van onze eigen wil, in plaats van die van God.

Lees meer »

Wie mag bij God wonen?

Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. Die zal van de Here een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils (Psalm 24:3-5).

Lees meer »

Naar de mond praten

Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven (Rom.1:32). 

Lees meer »

Bethlehem, goud, wierook en mirre

Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre (Mat.2:10-12)

Lees meer »

Door God beloofd

Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus (Gal.3:16)

Lees meer »

De doop en de ark van Noach

Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn (1 Petr.3:21-22)

Lees meer »

Sara, Isaak en het hemelse Jeruzalem

Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder. Want er staat geschreven: Verheug u, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen weeën kent; want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar, die een man heeft. En gij, broeders, zijt, evenals Isaak, kinderen der belofte (Gal.4:26-28).

Lees meer »

Gevoelens

We leven in een tijd leven waarin mensen zich vaak verharden en ontzettend gevoelloos kunnen zijn tegenover anderen. Aan de andere kant kan je ook zeggen dat we in een tijd leven waarin ontzettend veel nadruk gelegd wordt op de emoties, de gevoelens van mensen.

Lees meer »

(On)bevooroordeeld geloven

Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die, daar aangekomen, naar de synagoge der Joden gingen; en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren (Hand.17:10-11)

Lees meer »

Je tong bedwingen

Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn (Jakobus 3:8-9).

Lees meer »

Opname, waarheen?

Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd* worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden. (1 Thess. 4:13-18).

Lees meer »

Ook wij zijn Gods volk

En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk Hij ook bij Hosea zegt: Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijn-volk, en de niet-geliefde: geliefde. En het zal geschieden ter plaatse, waar tot hen gezegd was: gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden: zonen van de levende God. (Rom.9:24-26)

Lees meer »

Gods wet ontbinden

Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen (Mat.5:18-19)

Lees meer »

Het einde van de hoogmoed

Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at (Gen.3:5-6)

Lees meer »

Strijden om binnen te gaan?

Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft (Rom.5:10)

Lees meer »

Jezus overwon de dood!

Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. (Rom.14:8).

Lees meer »

Ongeletterd en eenvoudig

Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden, dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren (Hand.4:13)

Lees meer »

Jezelf liefhebben?

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod.  Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf (Mat.22:37-39).

Lees meer »