Ik geloof het wel, maar ik voel het niet!

Gepubliceerd op 29 januari 2024 om 12:00

Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid (Rom.8:10)

Vandaag wil ik stilstaan bij de vraag waarom we als gelovigen onze bevrijding van de zonde niet echt beleven. Ja, we belijden het wel en zeggen volmondig “ik ben vrij!”, maar is het ook echt waar in de dagelijkse praktijk van het leven? Want we kunnen wel hard roepen, maar als het niet echt zo is, dan overroepen we onszelf en kunnen we beter onze mond houden.

Mijns inziens is er echter een uitkomst voor dit probleem, namelijk: het besef dat ons menselijk lichaam nog altijd sterfelijk is (onderhevig aan de dood) terwijl ons geest reeds tot leven is gewekt in Christus. Onze verlossing is voltooid, volmaakt, maar alleen in Christus!

In de praktijk betekent dit dat wij in Christus nieuwe mensen zijn geworden terwijl wij nog altijd leven in ons oude lichaam. En we wachten dan ook verzuchtend op de verlossing van ons lichaam, die zal plaatvinden als Jezus Christus terugkeert (Rom. 8:23). Geestelijk zijn wij vernieuwd, lichamelijk nog niet! En omdat wij geestelijk vernieuwd zijn kunnen wij voortaan met ons oude onveranderde lichaam God dienen en niet langer de zonde. 

Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.(Rom. 6:12-13).

Let op: tot de wederkomst blijft ons lichaam sterfelijk! Dit betekent dat het lichaam zich blijft roeren met haar begeerten, gevoelens,  gedachten, verlangens. In Gal. 5:17 noemt Paulus dit het begeren van het vlees. Ook gelovigen in Christus hebben er last van, het kan van alles zijn: begeerte naar alcohol, begeerte naar ongeoorloofde seks, begeerte naar……Ik denk dat ieder wel beseft waar ik het over heb.

De frustratie komt, als we denken dat je als gelovige hier geen last meer van hebt. Dat is namelijk niet waar. Je bent wel geestelijk vernieuwd, maar lichamelijk nog niet. Zo kan je volmondig belijden: “ik ben volkomen nieuw geworden”, met het besef: “maar ik leef nog in een oud lichaam”.

Wat is het nieuwe dat God ons in Christus, in de geest ons geschonken heeft? Heel veel! Eigenlijk zou je kunnen zeggen: als gelovige in Christus heb je geheel ontvangen wie Hij nu is, namelijk de levende Heer in heerlijkheid. Zij volmaaktheid is jouw deel. Hieronder een kleine opsomming (hierbij zal ik best wel veel vergeten, want het is teveel om op te noemen):

- Zoals Hij zonder schuld en veroordeling is, zo ben jij dat ook:  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn (Rom.8:1). 

- Zoals Hij leeft voor God, en dus onttrokken is aan de dood en de zonde, zo ben jij dat ook, voortaan leef je voor God. De zonde heeft geen macht meer over jou: Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.( Rom.6:10-11)

- Christus heeft in zijn leven de gehele wet vervuld. Hij is gestorven, opgestaan en leeft nu “na” de wet, volmaakt voor God. Die positie is jouw deel, volkomen rechtvaardig voor God, volledig voldaan aan de gehele wet van God. Je leeft onder de genade. Je zult in Gods ogen nooit meer ergens niet aan voldoen:  Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen (Rom.7:4) 

- Zoals Christus de geliefde Zoon van God is , zo zijn wij in Hem geliefde Zonen van God geworden: In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde (Efeze 1:5-6)

Je zou het allemaal kunnen samenvatten met de woorden uit Kol. 2:10: en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.

Wanneer Paulus ons in Gal.5:16 oproept te wandelen naar de Geest en niet te voldoen aan de begeerten van het vlees zegt hij in feite: leef niet naar wat je in je oude lichaam voelt, leef niet volgens je oude gedachten en gewoonten,  leef niet volgens je begeerten en gevoelens en verlangens, maar leef naar wie je bent in Christus. 

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. ( 2 Kor. 5:17). 

 

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies , © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 1951.