De liefde van God in Christus Jezus

Gepubliceerd op 13 april 2023 om 13:08

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here (Rom.8:38-39).

Liefde, het is iets waar velen naar verlangen. Het besef dat er iemand van je houdt. En als dat verlangen onvervuld blijft, gaan we op zoek. Op zoek naar iemand die ons onvoorwaardelijk liefheeft. En hoe mooi is het dan als je in je leven God mag ontmoeten. Hij die ons liefheeft op een manier waar niemand aan kan tippen. Het is namelijk een liefde die uitstijgt boven onze (goede of slechte) eigenschappen. Het is een liefde die totaal afhankelijk is van één persoon, namelijk: Christus Jezus.

Mijns inziens kunnen we Gods liefde voor ons mensen alleen maar goed begrijpen als we begrijpen wat het betekent dat de liefde Gods in Christus Jezus is. In Christus worden wij door God geliefd! In Christus mag je er zeker van zijn dat anderen jou niet kunnen scheiden van deze liefde. In Christus mag je vrijmoedig zeggen: “ik ben door God geliefd.”

Het is hierbij belangrijk dat wij beseffen dat wij door God geliefd zijn, niet vanwege wie wij zelf zijn, en ook niet vanwege wat wij wel of niet gepresteerd hebben in ons leven. Nee de liefde van God kunnen wij niet verdienen. Integendeel: je kan zelfs zeggen dat niemand de liefde van God verdient. Immers: van nature zijn we allemaal zondaren en worden we allemaal door de dingen die wij doen (of niet doen) veroordeeld door God. Immers: Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Rom.3:23). En: allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een (Rom.3:12).

Buiten Christus is er geen liefde, maar slechts dood, veroordeling, verlorenheid. En je komt in Christus door het geloof in Hem. Door Hem je leven toe te vertrouwen leer je de liefde van God kennen. Buiten Hem niet. Nee, het is misschien voor sommigen niet prettig om te horen, maar het is wel iets dat de Bijbel duidelijk leert: Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God (Joh.3:18).

Ja maar, zo antwoordt iemand: “in Johannes 3:16 staat toch dat God de wereld liefheeft?” Deze reactie begrijp ik gezien de manier waarop deze tekst vertaald is: “Alzo lief heeft God de wereld gehad”. Het probleem zit hem in het woordje alzo. Ik denk dat de meesten onder ons de tekst als volgt lezen: God heeft de wereld zoveel  liefgehad dat Hij zijn Zoon heeft gegeven. Voor het woordje alzo staat echter in de Griekse grondtekst een woord (outoos) dat de betekenis heeft van: op deze wijze/manier.

Oftewel: Johannes 3:16 legt ons uit op welke manier God de wereld liefheeft, namelijk door de gave van Jezus Christus Zijn Zoon. Wil je door God geliefd worden: zie dan op Hem die het voor ons volbracht heeft. En dit is ook de strekking van het gehele voorgaande tekstverband: En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe (Joh. 3:14-15).

In Christus ontvang je Gods liefde. In Hem ontvang je eeuwig leven. En als je eeuwig leven ontvangt, leer je God en zijn liefde kennen. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt (Joh. 17:3).

Het wordt echter problematisch wanneer we de liefde van God buiten Christus proberen te vinden. En dit gebeurt sneller dan wij misschien wel beseffen. Het gebeurt telkens wanneer wij de liefde van God baseren op iets anders dan Jezus Christus alleen. Het gebeurt telkens wanneer wij de tekst van Paulus uit Rom. 3:23 opzij schuiven. De tekst die zegt: Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Rom.3:23). Het blijft, zeker in de tijd waarin wij leven, een onderwerp waar we niet graag over horen of spreken. Het gegeven dat wij mensen voor God verloren zondaren zijn, die het doel van God (zijn heerlijkheid) mislopen.

Zondaren die zonder Jezus Christus dood zijn voor God, geen deel hebbend aan het eeuwige leven. Waardoor? Door de zonde tegen God. Dat blijkt moeilijk voor ons mensen om te accepteren. We spreken liever over het goede in de mens en we kunnen het niet voorstellen dat God, mensen die zo hun best doen, zou veroordelen. Immers, “God is toch liefde? Hij houdt toch onvoorwaardelijk van ieder mens?”. Dan moet de conclusie ook wel zijn dat de verschrikkelijke oordelen die zullen plaatsvinden tijdens de dag des Heren allemaal uitingen zijn van Gods liefde.

Wanneer de profeet Maleachi over de dag des Heren schrijft: Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de Here der heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten (Maleachi 1:4). Spreekt de profeet hier van Gods liefde voor de goddelozen?  

Of de zondvloed over de wereld ten tijde van Noach: Was deze allesvernietigende vloed een uiting van Gods liefde voor de mensen? Is het Gods liefde wanneer de Here zegt: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb (Gen.6:7).

Wanneer Johannes de Doper spreekt over het verbranden van het kaf met onuitblusbaar vuur, spreekt Hij dan over de allesverterende kracht van Gods liefde, of over het vuur van Gods oordeel dat goddelozen zal verbranden? (Mat.3:12).

En niet te vergeten de duidelijke les van Psalm 1:6: Want de Here kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. En een tekst als Spreuken 15: 9 windt er ook geen doekjes om!  De weg van de goddeloze is de Here een gruwel, maar wie gerechtigheid najaagt, heeft Hij lief.

Nee, als het om de liefde van God gaat is er een spraakverwarring gaande. En dat komt omdat wij de wijze, de manier waarop God de mensen liefheeft niet erkennen, namelijk in Christus Jezus onze Here. Wil je de liefde van God kennen? Richt je aandacht op Jezus Christus, en niet op je zelf. Als je op Hem bouwt mag je er zeker van zijn dat je geborgen bent in Gods liefde.

Ook al denk je dat je de liefde van God niet waard bent, je mag beseffen: “ik hoef het ook niet waard te zijn! Gelukkig maar dat de liefde van God voor mij niet afhangt van mijn eigen waarde maar van Jezus Christus alleen”! En we weten toch dat de waarde die wij in onszelf zoeken eigenlijk maar op één plaats thuis hoort? Namelijk, aan het kruis van Golgotha? Wij belijden toch: Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven (Gal.2:20).

Nee, we hoeven ons IK niet op te poetsen om door God geliefd te worden. We worden niet geliefd door God vanwege onszelf, maar vanwege de Zoon van God die ons heeft liefgehad.  Wil je Gods liefde leren kennen? Kijk niet langer naar jezelf maar zie op Hem die het voor ons volbracht heeft!

Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden (Kol.1:13-14)

 

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies , © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 1951