Voegt u in het eenvoudige

Gepubliceerd op 6 december 2023 om 13:05

Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs (Rom.12:16)

In de bovenstaande de tekst vermaant Paulus de gelovigen om zich te voegen in het eenvoudige. Het is een oproep tot nederigheid. Een oproep die we allemaal nodig hebben, maar in het bijzonder predikanten, zij die het woord verkondigen.

Het lijkt alsof het in onze menselijke natuur zit ingebakken, het verlangen om belangrijk te zijn of belangrijk gevonden te worden. Het verlangen dat andere mensen naar je opzien. Voor hen die de Bijbel onderzoeken en het woord verkondigen kan er het verlangen zijn om meer te weten dan anderen. Voor predikanten bestaat het gevaar dat zij (wellicht onbewust) preken om te bewijzen dat zij meer weten dan anderen. En niet te vergeten: het verlangen om bewonderd te worden door de toehoorders. Iedereen vindt het fijn om te horen: “dat was een geweldige preek!”

Ja, het hoort allemaal bij het `zinnen op hoge dingen` en is het tegenovergestelde van het `voegen in het eenvoudige`. Het zinnen op hoge dingen, doet veel schade. Niet alleen aan onszelf maar ook aan onze medegelovigen in de gemeente waar we bij horen. Het verbreekt namelijk de eensgezindheid. In plaats van dat we bezig zijn met de opbouw en het belang van onze medegelovigen zijn we bezig met de opbouw en het belang van onszelf. Ten koste van anderen.

In Efeze 4:11-13 schrijft Paulus het volgende: En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 

Wat me opvalt in deze tekst is het feit dat zij die het woord verkondigen dit doen zodat allen de eenheid des geloofs bereiken. In de eerst plaats gaat het hier om een eenheid des geloofs van allen. Oftewel: iedereen in de gemeente moet mee kunnen doen in deze eenheid des geloofs. Iedereen telt mee. Iedereen is belangrijk. Er bestaat geen select groepje binnen de gemeente dat zich verheft boven anderen. Om wat voor reden dan ook. Meer kennis, meer inzet, mooie prestaties. Nee, iedereen is gelijk en hoort deel uit te maken van deze eenheid des geloofs.

Als het gaat om de eenheid des geloofs bestaat er ook het gevaar dat we dit interpreteren als eenheid in geloofsleer. “Als je één bent in geloof” zo zegt men, “geloof je allemaal precies  dezelfde leerstellingen.” Oftewel: je denkt allemaal hetzelfde. Deze uitleg van eenheid des geloofs is er echter de oorzaak van dat er juist verdeeldheid en scheuring kan ontstaan.

Immers als je gelooft  dat anderen precies zo moeten denken zoals jij denkt, ga je proberen anderen te overtuigen van jouw gelijk. Net zolang tot de ander jou gelijk geeft of jouw ‘geestelijke vijand’ wordt omdat hij/zij een andere mening blijft toegedaan. En ja, dat gebeurt natuurlijk allemaal omdat wij zogezegd de waarheid of de ware leer verdedigen. Hoeveel kerkscheuringen zijn er al niet gebeurd in de naam der waarheid?

Eenheid des geloofs duidt mijns inziens op iets anders. Het gaat hier niet om geloofsleer, de leerstellingen die wij geloven. Het gaat hier om de eenheid in het vertrouwen op de Zoon van God. Dat maakt je als gelovige volwassen, dat je ten volle beseft wat Hij betekent voor je leven. En Hij betekent veel, of beter gezegd: alles. Om het met de woorden van Paulus te zeggen:

Gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht (Kol.2:10)

En: 

Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt,  roeme in de Here (1 Kor. 1:30-31). 

Eén zijn in geloof betekent niet: allen hetzelfde denken of, allen dezelfde geloofsleer aanhangen. Het betekent wel: allen vertrouwen op wat Christus Jezus voor het leven betekent. Hij maakt je wijs. Hij maakt je rechtvaardig. Hij maakt je heilig. Hij verlost je van de banden van de zonde. Alles is te danken aan Hem. Als je dat beseft wordt je nederig en voeg je je in het eenvoudige. Tot opbouw van de gemeente. Hem steeds beter kennen, op Hem vertrouwen. Daar heb je geen universiteit of hogere school voor nodig. Het is voor iedereen weggelegd.

 

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies , © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 1951.