Zien en geloven

Gepubliceerd op 25 mei 2023 om 14:21

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. (Joh.20:29)

Jezus zei het bovenstaande tegen Tomas, die pas geloofde dat Jezus was opgestaan uit het graf nadat hij de wonden van Jezus had aangeraakt. Dat Tomas geloofde na deze aanraking blijkt uit zijn woorden: Mijn Here en mijn God! (vers 28). Tomas erkende Jezus als zijn Here, en zijn God. Een uiting van persoonlijk vertrouwen in Jezus. Dit vertrouwen kwam er echter pas nadat hij Jezus had gezien en aangeraakt. Jezus zegt dat zij die niet gezien hebben en toch geloven zalig zijn. Hier ben ik over gaan nadenken. Heerlijk om te weten dat God je zalig prijst omdat je gelooft zonder te zien! Maar hoe zit het dan met hen die pas zullen gaan geloven nadat zij gezien hebben? Net als Tomas? 

Spreekt de Bijbel hier dan over? Ja ik denk het wel. In de Bijbel wordt gesproken over een tijd waarin Jezus Christus weer op aarde zal zijn, na zijn wederkomst. Ook dan zullen er mensen zijn die in Hem geloven, en mensen die niet in Hem geloven. We lezen bv in Zacharia 12:10: Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Wat een geweldig moment wordt hier beschreven! Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem zullen tot geloof komen in Jezus als hun Messias, wanneer zij Hem zullen zien! In Zacharia 13:1 lezen we wat volgt: Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging.

Een mooi voorbeeld vind ik, van mensen die pas tot geloof komen nadat zij Jezus gezien hebben. Mogelijk ook mensen die nu nog in onze tijd, niet geloven! Zijn zij verloren? Nee, zij komen pas tot geloof na Jezus gezien te hebben.

En zo zullen er na de wederkomst van Jezus nog velen zijn! In Openbaring 21:24-26 lezen we bijvoorbeeld over volken die zullen optrekken naar  het nieuwe Jeruzalem om de Here te aanbidden: En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar; en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn; en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. (Vergelijk Jesaja 60:11).

Deze volken zullen bestaan uit mensen die geloven terwijl zij zien!

Er zullen echter ook volkeren bestaan, die,…terwijl zij zien nog niet geloven! We lezen in Jesaja 60:12: Want het volk en het koninkrijk, die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker verwoest worden. Er zullen volken zijn, die zelf als zij Hem zien, Hem nog niet willen dienen maar verhard blijven in hun ongeloof. Mogelijk zijn dit de mensen waarover Johannes spreek in Openb. 21:27: En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Wat kunnen we hieruit leren?

Persoonlijk vind ik het belangrijk om te beseffen dat de grootste oogst van geredde mensen nog komt! Wanneer? Wanneer de volken Hem zullen aanschouwen als de Koning van Israël. Mogelijk mensen die nu nog zeggen: "wat ik niet kan zien kan ik niet geloven". Maar ook voor hen geldt: Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven! (Joh.3:36). En hier lezen we niet: Wie niet ziet en toch gelooft heeft eeuwig leven!. Nee ook Tomas heeft eeuwig leven, ook al geloofde hij pas na Jezus gezien te hebben.

Maar ook het vervolg van Joh.3:36 moeten we laten staan: doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Er zullen mensen zijn, die zelfs als zij Hem zien, nog altijd in het ongeloof blijven. Dat zien we niet alleen in het boek Openbaring maar ook de profeten spreken hierover in verschillende bewoordingen. Ik moedig u aan om hierover uw Bijbel eens na te lezen.

Een andere les die ik uit dit alles trek is het belang van geloof, vertrouwen in God en zijn Zoon Jezus Christus.  Hoe heerlijk (zalig) is het om Hem te vertrouwen, ook al zien we Hem niet. Dat is de keuze die je mag maken in je leven. Hem wel of niet vertrouwen. Vertrouwen op Hem geeft rust, vrede, blijdschap in je leven. Ongeloof (niet vertrouwen) geeft het tegenovergestelde! Ook Tomas, die Jezus zag na zijn opstanding had nog altijd de keuze: geloof ik wel of niet? Jezus zegt dan ook tegen hem: wees niet ongelovig, maar gelovig (vers 27). Ook na Jezus` wederkomst zal die oproep klinken: wees niet ongelovig, maar gelovig!

"Ja maar,  als de mensen Hem zullen zien dan zullen zij toch automatisch in Hem geloven?" Blijkbaar is dat niet zo. Teveel Schriftgegevens weerspreken dit. Heeft dit te maken met het gegeven dat liefde nooit dwingt? God laat mensen de ruimte, om, zelfs als zij Jezus Christus zien, Hem nog af te wijzen. Maar ook de ruimte, om op Hem te vertrouwen als zij Hem zien! Laten wij Hem nu al vertrouwen, want…. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven!

 

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies , © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 1951