De Heilige Geest, persoon of kracht?

Gepubliceerd op 3 juni 2022 om 12:07

Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb (Joh.14:26).

Is de Heilige Geest slechts een kracht of een persoon (die ons weliswaar kracht geeft)? Dit is de vraag waar ik vandaag bij wil stilstaan. Een belangrijke vraag, want het maakt nogal wat uit of door de Heilige Geest de persoon van God en Christus in je woont of dat je slechts zijn kracht hebt ontvangen. In het eerste geval is Hij altijd bij je (of beter gezegd in je). In het tweede geval is Hij nog altijd op afstand maar helpt Hij je wel doordat Hij zijn kracht aan je geeft.

Hoe komt men er bij om de Heilige Geest slechts als een kracht te zien? Een belangrijk argument wat men hiervoor aanvoert is de tekst die we vinden in Lukas 1:35: En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden

De argumentatie is als volgt: Als de Heilige Geest over Maria komt, komt de kracht des Allerhoogsten over Maria, dus…..is de Heilige Geest hetzelfde als de kracht des Allerhoogsten.

Maar is dit zo?  Naar mijn mening wil de tekst niets anders zeggen dan: als de Heilige Geest over Maria komt zal op datzelfde moment de kracht des Allerhoogsten haar overschaduwen. Waarom? Omdat de Heilige Geest (die een persoon is) kracht geeft!

Een ander argument wat men nogal eens aanvoert is dat in de oorspronkelijke tekst dikwijls gesproken wordt van Heilige Geest (zonder lidwoord) in plaats van de Heilige Geest. 

Wanneer je hierop echter de Bijbel onderzoekt dan zie je dat de uitdrukking met of zonder lidwoord gewoon door elkaar gebruikt wordt, zoals dit ook het geval bij bv het begrip God. Met Heilige Geest (zonder lidwoord) of de Heilige Geest wordt gewoon de persoon van de Heilige Geest bedoeld. Het zelfde geldt voor God (zonder lidwoord) of de God. Het gaat in beide gevallen om de éne persoonlijke God.

Maar waaruit blijkt nu dat de Heilige Geest een persoon is, en niet slechts een kracht? Ik zal een aantal argumenten op een rijtje zetten:

1. Door de Heilige Geest woont Christus zelf in ons (Rom.8:9). Is Christus slechts een kracht of is Hij een persoon? We kennen het antwoord op deze vraag reeds. Als de Heilige Geest in ons woont, woont niet alleen zijn kracht in ons, maar woont Hij zelf in ons! Het is zoals Paulus zegt in Gal. 2:20: Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Je ziet in de Bijbel dat de Heilige Geest ook de Geest van God of de Geest van Christus genoemd wordt. Het zijn wel verschillende benamingen maar deze benamingen staan alle drie voor hetzelfde. Als de Heilige Geest er is, dan is God er, dan is Christus er. Zie Rom.8:9: Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

2. In de Bijbel zien we dat de Heilige Geest spreekt. Van een kracht kan dit niet gezegd worden. Bv.: Hand. 13:2 En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. zie ook: Hand.1:16.

3. In de Bijbel  worden allerlei eigenschappen aan de Heilige Geest toegekend die alleen op een persoon van toepassing kunnen zijn.

- De Geest leert ons (Joh.14:26)

- De Geest brengt een vrucht voort die alleen van toepassing kan zijn op een persoon, dit samengevat in de liefde (Gal. 5:22). Omdat een kracht onpersoonlijk is kan het niet liefhebben.

- De Heilige Geest geeft gaven aan de gelovigen die alleen door een persoon voortgebracht kunnen worden, zoals wijsheid, kennis onderscheiding van geesten, profetie (zie 1 Kor.12:1-11),

- De Heilige Geest deelt deze gaven uit gelijk Hij wil (1 Kor.12:11). Dit kan niet over een kracht gezegd worden.

- Doordat de Heilige Geest in ons hart is uitgestort, is de liefde van God in ons hart uitgestort. (Rom.5:5). Niemand durft toch te beweren dat de liefde van God slechts een onpersoonlijke kracht is?

- De Heilige Geest kan bedroefd worden (Ef.4:30)

- De Heilige Geest geeft woorden te binnen die men spreken moet (Luk.12:12)

- De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh.16:8)

In Kol. 1:27 spreekt Paulus van een geheimenis dat een enorme rijkdom omvat: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Dit kan ook vertaald worden met: Christus in jullie, de hoop der heerlijkheid. Hoe ook vertaald, één ding is duidelijk: door de Heilige Geest is Christus onder ons en in ons! Hoe belangrijk is het om te beseffen dat er niet slechts een kracht onder ons aanwezig is, maar dat de persoon van Christus zelf in en onder ons is door Zijn Geest! Laten wij vervuld worden met de Heilige Geest, want wanneer wij met Hem vervuld zijn, zijn wij vervuld van Christus en van God, geeft Hij zijn geestelijke gaven, en brengt Hij zijn vrucht in ons voort.

 

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 1951.