Van God en Jezus Christus

Gepubliceerd op 21 februari 2022 om 14:07

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus (Rom.1:7b)

Bovenstaande tekst kan ons al zo gewoon in de oren klinken dat we er bij het lezen van de Bijbel al snel overheen lezen. Daarom wil ik er vandaag nog bij stilstaan en de betekenis van deze tekst goed tot ons laten doordringen.

Allereerst moet vermeld worden dat het woordje `zij` in de oorspronkelijke tekst ontbreekt. Dit is wel van belang. Paulus spreekt hier niet slechts een wens uit voor de gemeente in Rome. Nee, als gelovigen mogen zij weten dat de genade en vrede met hen is! Letterlijk vertaald staat hier dan ook: Genade met jullie en vrede (…)!

Ook voor ons als gelovigen in de huidige tijd is het belangrijk om dit te beseffen. Als je op God en Jezus Christus vertrouwt, en zijn Geest in je hart hebt ontvangen hoef je niet langer te wachten op genade en vrede. Je hebt het namelijk al ontvangen. De genade en vrede is jouw deel. Om het met de woorden van Paulus uit Kol. 2:10 te zeggen: gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. 

Maar hoe komt het dan dat er gelovigen zijn die wel verlangen naar genade en vrede, maar het toch niet kunnen ervaren? Het is hier van belang om te beseffen dat deze genade en vrede afkomstig zijn van God onze Vader en van de Here Jezus Christus. Paulus noemt de twee in één zin, omdat zij ook één zijn. God is één met de Here Jezus Christus en zij samen geven ons de genade en vrede.

Deze eenheid wordt nog wel eens miskend. Dit gebeurt wanneer wij enkel spreken over God (vaak zonder Hem Vader te noemen)  en Jezus Christus buiten beschouwing laten. Ik heb het wel eens gehoord, een getuigenis van iemand die in God is gaan geloven. Men zegt dan: `ja ik geloof nu in God, want ik heb een geweldige ervaring met God opgedaan. Ik hoorde zijn stem en hij sprak: ik houd van jou. Maak je niet druk over je zonden, want ik vergeef je alles, en voortaan mag je leven in mijn vrede. Ik zal altijd bij je zijn en altijd voor je zorgen`

Mooi toch zo`n getuigenis? Dat laat toch zien dat God van mensen houdt en dat Hij voor hen wil zorgen? Het is toch geweldig om in die God te geloven?  Maar is dat zo? Ontbreekt er niet iets in dit getuigenis? Hoe kunnen we nu weten of het hier gaat over de God van de Bijbel? Is het woord `god` niet een heel algemene term die op om het even welke `god` kan worden toegepast? En die stem die klonk, wie verzekert ons dat dit de stem van God, de Vader van Jezus Christus was?

Jezus Christus is namelijk de Enige die ons leidt tot de enige ware God. De naam Jezus zegt het al, deze naam betekent immers: Jhwh (Jahweh/Jehovah) is Redder. God heeft een naam die Hem kenmerkt en Hem ook onderscheidt van andere (niet bestaande) goden. Jezus Christus brengt ons bij die God die die Naam draagt.

Zo zegt Hij het zelf in zijn gebed tot de Vader in Joh.17:6: Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard.

Jezus Christus, openbaart ons de naam van God. Jhwh. Hij openbaart ons niet een God met een andere naam, ook niet een god als algemeen opperwezen. Hij openbaart ons Jhwh, de God die zegt: Hoor, Israël: Jhwh is onze God; Jhwh is één! (Deut. 6:4, eigen vertaling) en: Ik, Ik ben Jhwh en buiten Mij is er geen Redder (Jes.43:11, eigen vertaling).

Er is geen Redder buiten de God die Jhwh is. Willen wij deze Redder kennen, dan moeten wij Jezus Christus kennen. Hij heeft immers de redding van Jhwh gebracht! Daarom is het: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis (Hand.16:31). En: En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. (Hand.4:12).

Om het even wat zwart-wit te zeggen: zolang wij geloven in God en niet in de Redder Jezus , de naam die betekent, Jhwh is Redder, zijn wij niet behouden.

Misschien zeggen we daarom wel: ik voel me zo leeg van binnen? Ik heb geen vrede, ga gebukt onder schuldgevoelens? Misschien komt het omdat we geloven in `god` zonder tot Hem te gaan die Gods Naam openbaart? De Naam van de Enige God?

Als wij slechts vertrouwen op `god` en niet vertrouwen op Jezus Christus zal ons geloof schipbreuk leiden. Want misschien vertrouwen we wel op een eigen, in onze gedachten gecreëerde God. Een god die altijd zal teleurstellen omdat we hem zelf hebben uitgevonden!  Nee, de enige manier om God te kennen is door Jezus Christus te kennen. Geen andere mogelijkheid.

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen (Joh.1:18).

En als je Gods stem wil horen, is er maar één optie: luisteren naar Jezus Christus die tot ons spreekt in Gods Woord, De Bijbel. Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate (Joh.3:34)

Wat betekent het om Jezus Christus te kennen (en hierdoor God, Jhwh?). Ten diepste leer je Hem kennen als je één met Hem wordt en zijn Geest in je komt wonen.

Voordat dit gebeurt ontdek je (meestal door een predicatie, of Bijbelstudie, of verkondiging van het woord, dat je de vrede en genade van God de Vader en Jezus Christus mist. Je ontdekt je fouten, je zonden, de duisternis in je hart, je ik-gerichtheid en noem alles maar op wat ons belemmert om de vrede van God te ontvangen.

Maar Hij is de Redder. Als je je aan Jezus Christus toevertrouwt, en op Hem vertrouwt, zal Hij je vrijmaken van zonde en duisternis. De schuld die je met je meedroeg door je zonde neemt Hij weg. Je mag gaan beseffen: toen Hij aan het kruis stierf, stierf ik met Hem, toen Hij werd levend gemaakt, werd ik met Hem levend gemaakt en voortaan leef ik voor God. De ware God, Jhwh (Rom. 6:11). Voortaan ben ik een geliefd kind van de Vader geworden en door zijn Geest roep ik: Abba Vader! (Rom.8:15-16).

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt (Joh.17:3).

 

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn (tenzij anders aangegeven) ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 1951.