Hoe kan ik wandelen door de Geest?

Gepubliceerd op 25 januari 2022 om 13:42

Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees (Gal.5:16)

Bovenstaande tekst heeft al bij vele gelovigen tot frustraties geleid. Ik wil wel wandelen door de Geest, maar het vlees lijkt toch iedere keer sterker te zijn. Het lukt me niet! Voor degenen die zich hierin herkennen is de volgende overdenking.

In de bovenstaande tekst wordt gesproken over wandelen door de Geest, met de hoofdletter G. We denken hierbij automatisch aan de Heilige Geest. In de Griekse grondtekst wordt er hier echter geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters, dus het is aan de lezer, om uit te maken of het hier gaat om de geest van de mens of de Heilige Geest.

Dit zeg ik niet als wetenswaardigheid, maar als je wilt leren te wandelen door de Geest is het wel van belang om hierbij stil te staan. Ik zelf pleit ervoor om Geest zowel met een hoofdletter als met een kleine letter (geest) te vertalen. Voor het wandelen door de Geest heb je namelijk zowel de Geest van God als je eigen geest nodig. Wanneer je de nadruk legt op één van beiden kan je in de problemen komen. Ik zal uitleggen waarom.

Soms wordt het wandelen door de Geest, enkel en alleen gezien als een werk van de Heilige Geest. De redenatie is als volgt: Ik luister voortaan niet meer naar mijn vlees, maar geeft me over aan de Heilige Geest. De Heilige Geest moet nu alles in mij gaan doen, en dan zal ik automatisch vrucht voortbrengen. Hierbij schakelen we onszelf (onze eigen geest) als het ware helemaal uit en we verwachten alles van de Heilige Geest. Maar is dit wel Bijbels om zo te denken? Is het wandelen door de Geest puur en alleen: je overgeven aan de Heilige Geest zodat Hij alles in ons kan doen? Moeten we onszelf reduceren tot marionetten waarbij de Heilige Geest aan de touwtjes trekt? Dit lijkt in strijd te zijn met vele andere teksten in de Bijbel. Twee voorbeelden:

Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt (Ef.4:1). Paulus roept hier de gelovigen op om waardig te wandelen. Niets in de zin van: geef je over aan de Heilige Geest zodat jullie automatisch waardig gaan wandelen. 

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij (Kol.3:5).  Ja ook hier: gelovigen worden opgedragen om het oude leven achter zich te laten en te gaan leven als nieuwe mensen, waarbij hij in Kol.3:14 zegt: En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. Ja, de liefde moet je aandoen, en zoals we kunnen lezen in Gal.5:22 is de liefde een onderdeel van de vrucht van de Geest.

Het lijkt er dus op dat de vrucht van de Geest niet enkel en alleen door de Heilige Geest wordt voortgebracht. Nee, het voortbrengen van de vrucht van de geest is een activiteit waarbij wij zelf actief worden ingeschakeld. Vanaf hier zal ik dan ook geest met een kleine letter schrijven. Het is namelijk onze menselijke geest die samen met de Heilige Geest de vrucht voortbrengt.

Onze geest kan echter alleen maar vrucht dragen als deze vernieuwd is door de Geest van God/de Geest van Christus (de Heilige Geest). Als je geest vernieuwd wordt door de Heilige Geest kom je in Christus en word je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, en nieuwe is gekomen. (2 Kor.5:17). Deze nieuwe mens is verlost, vrijgekocht van de zonde, en bekwaam en in staat om naar Gods wil te leven. Bekwaam om de vrucht van de geest voort te brengen. En ja, deze nieuwe mens heeft dit alles te danken aan God, die dit door de Heilige Geest bewerkt heeft.

Maar waar komt de frustratie dan uit voort? Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grond liggen. In een eerdere overdenking heb ik hier al over geschreven (8 April 2021), maar veel gelovigen wachten nog altijd op wat Jezus in hen gaat doen, terwijl Hij alles wat nodig was al lang in hen gedaan heeft. Als je een kind van God bent hoef je niet te wachten op het moment waarop God je nieuw gaat maken. Je bent al lang nieuw gemaakt, namelijk op het moment dat je de Heilige Geest ontving en je een nieuwe schepping werd.

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen (2 Kor.5:17).

Het klinkt zo simpel en het is ook simpel. Ben je in Christus? Dan ben je een nieuwe schepping. En als nieuwe schepping kan je ook de vrucht voortbrengen die bij een nieuwe schepping hoort, de vrucht van de geest. Immers jouw geest is levend geworden in Hem, door de Heilige Geest.  God zegt tegen je: wacht niet langer op de vrucht, maar brengt vrucht voort. Wandelt door de geest. Ja, het is een opdracht, niet iets wat vanzelf komt.

Dit alles heeft veel te maken met geloof. Vertrouwen. Geloven wij dat God aan ons doet wat Hij ons belooft in zijn woord? Dat wij nieuwe mensen zijn geworden? Dat Gods enorme kracht door de Heilige Geest in ons woont? Dat de ketens die ons bonden aan de zonde verbroken zijn? Dat wij zijn vrijgemaakt? Dood voor de zonde maar levend voor God? 

En misschien komt daar de frustratie wel uit voort: we geloven het niet. Misschien staren we ons blind op ons (onveranderde) vlees en beschouwen onszelf als onveranderde mensen. En soms is het ook goed om eens te bezinnen: ben ik wel veranderd? Is mijn innerlijke mens vernieuwd? Woont de Heilige Geest in mij?

Als je namelijk als oud mens gaat proberen te leven als een nieuw mens zal je tot de conclusie komen dat het niet lukt. Het is te zwaar. De Bijbel is voor jou een boek met regels en wetten waaraan je probeert te voldoen. Het leven door de geest klinkt voor jou ook als een regel. Eigenschappen die je probeert voort brengen. Maar het lukt niet. Het lijkt op water naar de zee dragen. Als het je bij wijze van spreken gelukt is geduldig te zijn (lankmoedigheid), kan je ineens op een onverwacht moment je zelfbeheersing verliezen.

Hoe komt dit? Omdat de geest van de mens, los van God deze vrucht niet kan voortbrengen. Het blijft bij proberen, je best doen, maar keer op keer falen. En je ervaart het leven als christen eerder als een last dan een vreugde. Als je dit alles zo ervaart is het goed om te bezinnen. Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt,  onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? (2 Kor.13:5). 

Alleen als Hij in ons is zijn wij in staat te wandelen door de geest. De geest die levend  is gemaakt door de Heilige Geest.

 

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies , © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap,  1951