Burgerschap in de hemelen

Gepubliceerd op 5 januari 2021 om 12:19

Want ons burgerschap bestaat in de hemelen, van waaruit wij de Redder Jezus Christus verwachten (Fil.3:20)

Wat betekent het, als Paulus in Fil.3:20 zegt dat ons burgerschap zich in de hemelen bevindt? Let wel op dat Paulus hier  in de tegenwoordige tijd spreekt. Hij zegt niet: ons burgerschap zal in de hemelen bestaan, maar: ons burgerschap bestaat (nu!) in de hemelen. Met andere woorden: nu, terwijl wij hier op aarde leven, bezitten wij een burgerschap, boven in de hemelen. En in de toekomst, wanneer Jezus Christus terugkomt, zal ons hemels burgerschap op aarde openbaar worden. Paulus zegt dan ook: van waaruit wij de Redder Jezus Christus verwachten. Jezus blijft niet in de hemelen, nee vanuit de hemelen komt Hij naar de aarde. Op dat moment worden wij veranderd, ontvangen een onvergankelijk lichaam, en ontmoeten wij Hem onderweg in de lucht. (1Tess. 4:17).

En toch bevindt zich ons burgerschap op dit moment in de hemelen.

Als je naar de context van dit vers kijk wordt het duidelijk waarom Paulus dit zegt. Hij spreekt in het voorgaande over mensen waarover hij verdriet heeft omdat zij vooral denken aan de dingen die op aarde zijn (vers 19). En dit blijkt uit hun levensstijl. Zij maken van hun buik (ook wel te vertalen met: onderlichaam) hun god. Je zou hier kunnen denken aan mensen waarbij alles wat het onderlichaam ingeeft het voor het zeggen heeft.  Bijvoorbeeld: mensen die hun seksuele driften tot hun god maken, dit uitleven en hier dan ook nog trots op zijn!  Daarom noemt Paulus hen ook vijanden van het kruis (vers 18). Immers: als je geen vijand bent van het kruis, maar het kruis liefhebt, dan leef je niet langer naar het vlees, maar naar de Geest!

En voordat we nu met de vinger wijzen naar de wereld om ons heen, moeten we wel beseffen dat Paulus hier spreekt tot gelovigen! Tot mensen die beter zouden moeten weten! Daarom huilt hij ook! (vers 18) En daarom benadrukt hij nog eens: ons burgerschap bestaat in de hemelen! Je bent een burger van het hemels rijk! Dan ga je toch niet langer leven alsof je een burger bent van het aards rijk!

En dit is een boodschap die je in Paulus` brieven telkens weer tegenkomt: God wil dat wij leven als nieuwe mensen, omdat wij nieuw zijn! Ons oude mens is met Christus gekruisigd en voortaan mogen wij leven als nieuwe schepsels. Ons burgerschap is boven en niet langer op aarde. Simpelweg: adeldom verplicht.

Wat betekent dit in de praktijk? Mijns inziens spreekt Paulus hier ons denken en onze levensstijl aan. Onze manier van denken komt altijd op één of andere manier aan het licht door onze manier van leven. Als je denken vervuild is, zal op een gegeven moment ook je leven vervuild worden. Als je denken gericht wordt op je burgerschap in de hemelen zal dit leiden tot een ànder leven, een hemels leven, terwijl je met beide voeten hier op aarde rondloopt.

Wat is dat: denken aan je burgerschap in de hemelen? Ik zou dit willen omschrijven als een bewustwording van alles wat je in Christus ontvangen hebt! Immers wij zijn met Hem samengeplant in zijn kruisiging en opstanding (zo staat het letterlijk in Rom.6:6). Maar dat niet alleen: wij zijn ook met Hem mede levend gemaakt, mede-opgewekt en mede-geplaatst in de hemelen (Ef.2:5-6). Dàt moeten we bedenken en vanuit die positie moeten we leven.

Hoe kunnen we dan nog leven als miserabele christenen wiens god het onderlichaam is? Dat is toch bijna ondenkbaar? Nee, we mogen één zijn met Hem. En Hij woont door zijn Geest in ons. Dat is het geheimenis. Christus ìn ons (Kol.1:27), en onder ons. En voordat we nu anderen gaan oordelen of veroordelen: Het leven als gelovige is een leerschool. En de grote les is om altijd onze blik en ons denken op Hem gericht te houden. En worden we niet allemaal dag in dag uit afgeleid van Hem door alle dingen die er op ons af komen? Wie wordt er nooit in beslag genomen door de aantrekkelijkheid van zaken die we op aarde tegenkomen? Wanneer je hart daarmee gevuld is zal je alleen snel ontdekken dat je de kracht ontbreekt om anders te leven, als een nieuw mens. Laat ons denken daarom gericht zijn op ons burgerschap in de hemelen, op Hem die ons leven is, en door Hem leven als hemelse mensen!

Voetnoot: De Bijbelteksten in deze overdenking  zijn een weergave van een door mijzelf gemaakte vertaling van de Griekse grondtekst.