Wij in Christus en Christus in ons

Gepubliceerd op 4 januari 2021 om 16:35

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. (Efeze 1:3) 

Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid (Kol.1:27) 

(…..)maar alles en in allen is Christus. (Kol.3:11b)

In zijn brieven zegt de apostel Paulus niet alleen dat de gelovigen in Christus zijn, maar ook dat Christus in (in Kol.1:27 vertaald met: onder) de gelovigen is. Voor ons dagelijks leven als gelovigen blijken deze feiten heel belangrijk te zijn. Het besef dat je in Christus bent en het besef dat Hij in je is, maakt je ondanks je eigen zwakheid sterk. Waarom is dat zo?

In de Efezebrief beschrijft Paulus allerlei zegeningen die wij als gelovigen in Christus hebben ontvangen. Het blijkt een enorme rijkdom te zijn. Wij krijgen gratis en voor niets alles wat Hij voor ons volbracht heeft. Christus is op dit moment gezeten aan de rechterhand van God, en in Hem zijn wij gelovigen dat ook! Het feit dat Christus aan Gods rechterhand is gezeten zegt in de eerste plaats iets over Hem: Hij heeft elke macht die aan God vijandig is overwonnen. Niets kan Hem nog schaden. Hij is voor altijd volmaakt in heerlijkheid, in aanwezigheid van de Vader. Verheven boven elke overheid en macht. Zonder smet of rimpel. (zie Ef.1:21-22; Kol.2:15). En dat alles, die overwinning, hebben wij ook ontvangen in Hem. In Hem zijn wij samen (met Hem) geplaatst in de hemelen, spreekwoordelijk, aan de top van het universum (Ef.2:6).

Als je dit gaat beseffen in je leven, kan dit besef je enorm sterken. In het leven kunnen ook gelovigen door allerlei moeilijke omstandigheden getroffen worden: ziekte, mensen die het jou moeilijk maken, vervolging, economische tegenslagen, armoede….noem maar op. En al die zaken kunnen je als je niet oppast behoorlijk terneerdrukken. Ook christenen zijn soms depressief door de omstandigheden waarin zij leven. Maar wat staat dit in contrast met de positie die diezelfde gelovigen in Christus hebben ontvangen! En toch zijn er velen voor wie het verborgen blijft . Men lijkt het niet te kunnen vatten, alsof er een donkere sluier overheen ligt. Misschien bidt Paulus daarom wel voor de gelovigen dat zij verlichte ogen des harten mogen ontvangen zodat zij mogen beseffen hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen? (Ef.1:18).

Uit dit gebed van Paulus blijkt in ieder geval wel dat ook de gelovigen uit zijn tijd niet altijd beseften hoe rijk zij waren in Christus. Het blijkt namelijk dat er nog iets anders nodig is. De gelovigen moeten vervuld worden van de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen (Ef.1:17). Deze Geest hebben wij ontvangen toen wij op Hem ons vertrouwen stelden, en werkelijk gelovig werden.

(….)in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. (Ef.1:13b-14)

Je zou kunnen zeggen dat de Heilige Geest de rijkdom die boven is, waar Christus is, naar beneden brengt in jouw hart. Paulus noemt de Geest dan ook een onderpand. Door de Geest in ons hebben wij nu reeds in de Geest deel aan de grote rijkdom die ons te wachten staat. Alhoewel ik dit woord niet graag gebruik, zou ik het ervaring, beleving, willen noemen. De Geest brengt namelijk de hemel, naar de aarde, in jouw hart. Door de Geest krijgen wij deel aan de overweldigend kracht die Christus uit de dood opwekte en Hem deed zitten aan Gods rechterhand in de hemelen. (Ef.1:19-20)

De Geest brengt dan ook Christus in ons. Dezelfde Christus die gezeten is aan Gods rechterhand woont in ons. En ook dit geeft kracht in je leven, ook al voel je je zwak. Want Hij leeft niet in zwakheid in ons. Nee, wij zijn zwak, maar Hij is sterk! Immers alles wat Hem zwak zou kunnen maken heeft Hij overwonnen door Zijn kruis en opstanding en hemelvaart. Deze opgestane verheerlijkte Heer wil zijn leven in ons openbaren.

Voelen wij ons zwak? Hij is krachtig! Voelen wij ons terneergedrukt en terneergeslagen? Hij is overwinnaar. Zijn wij bang voor onze sterfelijkheid? Hij heeft de dood overwonnen! En zo kan ik nog een tijdje doorgaan met het opnoemen van al onze vijanden. Christus in ons is sterker dan dat alles. Maar ook hier gaat het weer op dat onze ogen zo verduisterd lijken dat we het maar niet kunnen beseffen wat het betekent dat Christus in ons leeft. Laten we daarom bidden samen met Paulus dat God ons duidelijk mag maken wat het betekent: 

hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. (Ef.1:19-21)

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies , © Nederlands Bijbelgenootschap,  1951.