Uitverkiezing?

Gepubliceerd op 31 oktober 2020 om 12:12

Zoals Hij ons in Hem heeft uitgekozen voor de grondlegging van de wereld (om) heilig en smetteloos (te) zijn voor zijn aangezicht, in liefde ons voorbestemmend tot aanneming als zoon door Jezus Christus (Ef.1:4-5).

Bovenstaande tekst wordt wel eens aangehaald als bewijs voor de leer van de uitverkiezing. De gedachte hierbij is dat je als gelovige al voor de grondlegging van de wereld door God ben uitgekozen en voorbestemd om een gelovige te worden en dus behouden te worden. En daar kan niets of niemand iets aan veranderen. De zogenaamde dubbele predestinatieleer gaat nog een stapje verder. Je bent niet alleen voorbestemd tot redding. Als je niet bent uitgekozen ben je voorbestemd tot de eeuwige verdoemenis, en daar kan niemand iets aan veranderen. Een nogal angstwekkende en donkere gedachte die mijns inziens in strijd is met het wezen van God. Als de je Bijbeltekst oppervlakkig leest lijkt deze inderdaad te zeggen dat sommige individuen zijn uitgekozen en andere niet. Maar is dit echt wat de tekst zegt?

In de eerste plaats is het goed om te beseffen dat Paulus hier niet spreekt over een individuele uitverkiezing. Hij zegt niet: God heeft mij uitverkoren. Nee hij zegt: Hij heeft ons uitverkoren. Wie zijn ons? Dat zijn de gelovigen uit het volk  waartoe Paulus hoorde, Israël. Later in de brief spreekt Paulus de heidenen, niet Israëlieten aan met een jullie, tenminste in de originele Griekse tekst. (zie bv. Ef.2:1, ook u = ook jullie). De heidenen mogen ook deel gaan uitmaken van de uitverkoren groep (Ef.3:6). Er is een groep mensen uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Hoe heeft God deze groep uitverkoren? Zag Hij alle mensen voor zich en heeft Hij een selectie uitgevoerd? In de zin van jij wel, jij niet? Ik denk het niet, immers voor de grondlegging der wereld was er nog helemaal geen sprake van mensen! Nee, Paulus zegt iets anders. De uitverkiezing gebeurde in Hem! In Christus! Je zou kunnen zeggen dat een ieder die in Christus is, vanwege Hem, vanwege wie Hij is een uitgekozen is. Christus is zowel de geliefde als de verkozene. Zie, mijn jongen, die Ik verkozen heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een behagen heeft gehad; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de natiën het oordeel bekend maken. (Mat.12:18) Christus was niet uit-gekozen, maar wel verkozen. Immers Hij was de enige unieke Zoon van God. Wij echter zijn wanneer wij door het geloof in Hem komen, uit-gekozen. Immers niet alle mensen zijn in Christus. Als gelovigen in Christus vormen wij een minderheid in de wereld. Wat ook opvalt, is dat Paulus als het om de verkiezing gaat de gemeente als geheel aanduidt als zoon van God. Je zou kunnen zeggen als je in Christus uitgekozen bent, mag je samen met alle andere gelovigen zoon van God zijn. De toerusting in de gemeente heeft dan ook tot doel de gelovigen tot erkenning van de Zoon van God te brengen (zie Efeze 4:13). Alles is in Hem! Hij is de Zoon, de gemeente is zoon van God in Hem. En hier zien we ook het doel van de uitverkiezing. Het gaat niet om de redding, in de zin van, jij wel, jij niet. Nee, wij zijn uitgekozen om beelddragers te zijn van de Zoon van God. (zie ook Rom.8:19).

Wij, gelovigen, zijn ook geliefd, maar niet vanwege iets in onszelf, maar puur en alleen omdat wij in de Geliefde zijn! (zie vers 6, ons is genade gegeven in de geliefde!). Zolang je in Hem blijft mag je je dan ook geliefd weten door God. In Christus kan niets je van die liefde scheiden! Met de uitverkiezing is het eigenlijk niet anders. Als je in Hem bent mag je je uitgekozen weten door God. Niet vanwege iets in jezelf, maar vanwege Christus! Omdat Hij de verkozene is. Omdat Christus vast en zeker is, mag je ook vast en zeker zijn van je eigen uitverkiezing. Want je bent in Hem!

Bovenstaande kan misschien antwoord geven op de vraag, hoe het kan zijn dat gelovigen aan de éne kan uitgekozen zijn, maar aan de andere kant ook weer kunnen afvallen. Want daar spreekt de Bijbel verschillende malen over. Zelfs in de Efezebrief waar Paulus eerder over de verkiezing gesproken heeft! Want dit moeten jullie waarnemen, wetende, dat elke ontuchtige of onreine of gierige, die een afgodenvereerder is niet een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God. (Ef.5:5). Wat een zinloze waarschuwing, als je toch individueel bent uitgekozen en je bestemming al vastligt voor de grondlegging der wereld! Nee Paulus waarschuwt de mensen. Pas op met je levensstijl, want het is zelfs mogelijk je plek in het koninkrijk van God te verliezen! Een waarschuwing die Paulus overigens vaker geeft in zijn brieven!

Mijns inziens is ons probleem dat we soms vergeten dat het heil, en alles wat daarmee samenhangt alleen in Christus te vinden is en de groep, of de totaliteit van gelovigen die in Hem zijn en blijven beërven dit alles. Als individu beërf je dit ook, omdat je bij deze groep in Christus behoort! Wat simpeler gezegd: je wordt zelf gezegend om dat de hele groep (waar jij bij hoort) gezegend wordt. De Efezebrief door benadrukt Paulus dit: In Hem, in Christus!

In Christus gezegend in de hemelen ((Ef.1:3) In Hem uitverkozen en voorbestemd om als zoon te worden aangenomen (vers 4-5). In Hem de verlossing en de vergeving (vers 7). In Hem een erfdeel ontvangen (vers 11) In Hem verzegeld (Ef.1:13)….en zo kan ik nog een tijdje doorgaan…

De prangende vraag zou niet moeten zijn: ben Ik uitgekozen? Nee, er dringt zich een andere vraag op die veel belangrijker is! Ben ik in Christus? Want in Hem heb je alles! Buiten Hem heb je niets!

Voetnoot: De Bijbelteksten in deze overdenking  zijn een weergave van een door mijzelf gemaakte vertaling van de  grondtekst van de Bijbel.