De gezonde woorden van onze Here Jezus Christus

Gepubliceerd op 17 juni 2020 om 13:32

In 1 Tim.6:3-4 lezen we: Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is Hij opgeblazen………

Ik vroeg me af: wat zou Paulus bedoelen met de gezonde woorden van de Here Jezus? Zoals we weten zijn woorden de dingen die iemand zegt of gesproken heeft. De woorden die onze Here Jezus Christus gesproken heeft vinden we vooral terug in de zogenoemde evangeliën. In Handelingen 20:35 verwijst Paulus ook naar de woorden van Jezus. Hij herinnert zich hier dat Jezus heeft gezegd: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Hieruit blijkt dat Paulus grote waarde hechtte aan de woorden die Jezus gesproken heeft. Ik vroeg me af: doen wij dat ook?

Waarom is het zo belangrijk om je te voegen naar Jezus` woorden? Hiervoor wil ik even kijken in Johannes 1:1 In den beginne was het Woord en het Woord was God. In vers 14 lezen we: het Woord is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond….Jezus is het vleesgeworden woord. Wat betekent dit? Zijn hele leven was een uitdrukking van het Woord Gods. Jezus vervulde (en zal vervullen) alles wat God gezegd heeft in zijn woord (ons huidige Oude Testament). En alles wat Hij zei waren de woorden Gods. Dit lezen we bijvoorbeeld in Johannes 12:49 waar Jezus zegt: Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven wat ik zeggen en spreken moet.

In Joh.8:28: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft. Met andere woorden: als Jezus sprak, sprak Hij het Woord Gods. Wij willen toch luisteren naar God? Wij willen Hem toch kennen zoals Hij is? Wij willen toch God gehoorzamen?  Laten wij ons dan voegen naar de  gezonde woorden van de Here Jezus.

Paulus heeft het hier echter niet alleen over de gezonde woorden van de Here Jezus, maar ook over de leer der godsvrucht. Wat zou hij hiermee bedoelen? Paulus stelt hier de leer der godsvrucht tegenover een andere leer. Die andere leer is een leer die je niet moet onderwijzen en waar je ook niet naar moet luisteren. Maar je moet wèl luisteren naar de leer der godsvrucht. De Griekse grondwoorden die hier gebruikt worden zou je ook kunnen vertalen met: onderwijzing van eerbied. Bij eerbied moet er ook altijd iets zijn waar je eerbied voor hebt. Uit de context wordt het hier duidelijk wat Paulus hiermee bedoelt. De betekenis van eerbied ontdekken we door te kijken naar wat het niet is:

dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen.(1 Tim.6:4-5). 

Als je eerbied hebt, dan doe je al het bovenstaande niet! Dan luister je (en gehoorzaam je) eenvoudig de woorden van de Here Jezus. En zo zie je maar dat het brengen van een andere leer meer is dan één of ander gedachtespinsel. Het brengen van een andere leer heeft allerlei nare gevolgen als resultaat die je in kort zou kunnen omschrijven als: geruzie, achterdocht, verwarring, geldzucht. En is het niet triest dat we dat ook onder onze broeders en zusters om ons heen waarnemen? Christenen die ruzie maken en niet meer met elkaar omgaan vanwege de leer. Of christenen die proberen winst te maken door het brengen van een leer (hoe rechtzinnig de leer ook kan lijken). Je hoeft niet lang op het internet te zoeken om het tegen te komen. Doe er niet aan mee zegt Paulus! Maar luister naar de gezonde woorden van de Here Jezus. Want wat is zo kenmerkend aan die woorden? Ze brengen je levenswandel op het juist spoor. Gods spoor! Want Jezus` woorden zijn Gods woorden en ze vertellen je eenvoudig hoe God wil dat je leeft. Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Bergrede waarin Jezus vertelt hoe we Gods wet vanuit ons hart mogen toepassen (Mat.5-7).

Ja maar, zal iemand tegenwerpen: doen wat Jezus gezegd heeft, dat kunnen wij niet! Wij kunnen toch niet als Jezus zijn? Wij zijn toch zondaren? Hier begaan wij een denkfout. Het klopt: wij zijn niet zonder zonde. En iedere dag begaan we wel een fout Dit komt omdat wij nog leven in ons sterfelijk lichaam. Toch kunnen we bij Paulus lezen dat wij dat wij zondaren waren en dus niet langer zondaren zijn. (Rom.5:8). Als je de Heilige Geest hebt ontvangen en je door Gods genade in Christus bent gekomen, ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij (2 Kor.5:17). En juist daarom kan je je voegen naar de gezonde woorden van de Here Jezus. Overigens, als je Zijn Geest de ruimte geeft in je leven wil je niet anders. Dan stel je, om het met de woorden van Paulus te zeggen: je leden als wapen der gerechtigheid ten dienste van God, en zal de zonde geen heerschappij meer over je voeren (Rom.6:13-14).

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies , © Nederlands Bijbelgenootschap,  1951