In Adam-in Christus

Gepubliceerd op 16 juli 2022 om 12:35

Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden (Rom.5:19)

In het tekstgedeelte van Rom.5:12-21 lezen we over de gevolgen die de zonde van Adam voor ons heeft en de gevolgen die het volbrachte werk van Christus voor ons heeft.

Als mens ben je van nature (vanaf je geboorte) in Adam. Hierdoor heb je vanzelf deel aan wat hij heeft voortgebracht. Ik noem het voor het gemak: Adamitische vruchten. Welke vruchten hebben wij zoal van hem ontvangen?

In het vers boven deze overdenking lezen we het: door de ongehoorzaamheid van Adam (een mens) zijn we zondaren geworden. De uitdrukking `geworden` zou je ook kunnen vertalen met: `neergezet`. We zijn vanaf de zonde van Adam als mens neergezet in de positie van zondaar. Of je dat nu wilt of niet. Het is buiten je om gebeurd. Het is de toestand waarin je als mens geboren wordt. Je draagt van kleins af aan de titel: zondaar. Zelfs al heb je als zuigeling nog geen enkele zonde begaan. Maar daar gaat het ook niet om. De zondaars-positie hebben we niet aan onszelf te danken, maar aan Adam.

Deze positie brengt echter wel heel wat nare gevolgen met zich mee. Gevolgen die wij in ons dagelijks leven om ons heen zien en waarschijnlijk ook zelf ervaren in ons leven.  Een groot gevolg van onze zondaars positie is het feit dat wij als mens onderworpen zijn aan de dood. Zo schrijft Paulus het in vers 12: de dood is tot alle mensen doorgegaan.

Dit betekent niet alleen dat ieder mens eenmaal zal sterven. Het betekent ook dat ieder mens vanaf zijn geboorte afgescheiden is van het Leven. Gescheiden van God. Het is zoals de apostel schrijft in vers 17: de dood is als koning gaan heersen. Het is diezelfde dood die de mens naar de angst drijft en hem tot slaaf maakt (zie Hebr. 2:14).

Wat een nare erfenis! Het is niet verbazingwekkend dat sommige mensen denken: “Was ik maar nooit geboren. Dan zat ik nu niet opgezadeld met die nare erfenis van Adam” (vgl. Job 3:3)

Gelukkig is het niet allemaal zo gebleven. Er gloort licht aan de horizon. Geweldig licht. Het is het licht van de laatst Adam (1 Kor.15:45), Jezus Christus.

Door Hem is er hoop. Terwijl Adam ons tot zondaren maakte. Zo maakt Christus ons tot rechtvaardigen. En ook hier gebruikt Paulus het woord `neergezet`. Ook hier geldt: niet als gevolg van je eigen daden word je een rechtvaardige, maar als gevolg van wat Hij heeft gedaan word je een rechtvaardige. Zoals je alleen maar door geboren te worden een zondaar werd, zo word je alleen maar door opnieuw geboren te worden (in Christus) een rechtvaardige. Door in Adam te zijn heb je deel aan de erfenis van Adam. Door in Christus te zijn heb je deel aan de erfenis van Christus.

Hoe werkt dit? Door geloof. Hier zien we ook een verschil. Terwijl je als mens automatisch in Adam bent, kom je in Christus door geloof. Je vertrouwt op Hem, en je verwacht alles van Hem!

Paulus omschrijft het als volgt in vers 17: Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Terwijl je de dood hebt geërfd van Adam, erf je het leven van Christus. Dit doe je door het ontvangen van de overvloed van genade en de gave der gerechtigheid. 

Je ontvangt het. Dit wil zeggen: je aanvaardt het. Je neemt het aan. Het is als een mooi cadeau dat je wordt aangeboden. Je wijst het niet af, maar je pakt het uit en je bent dankbaar.

Ja het geloof zou je kunnen omschrijven als de manier waarop je in Christus komt en hierdoor één wordt met Hem en deel krijgt aan alles wie Hij is. Je ontvangt de volheid in Hem. Zijn volmaaktheid, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, en zijn leven.  Daardoor kan je ook (zo zegt de tekst in vers 17 het letterlijk) in het leven heersen door de ene, Jezus Christus.

Je bent niet langer een slaaf van de zonde. Je wordt niet langer beheerst door de angst voor de dood. Je bent een rechtvaardige en je leeft als nieuw mens in Christus. Omdat je uit Hem geboren bent leef je voortaan naar zijn geboden (1 Joh.3:29). 

Deze genade duidt Paulus in vers 21 aan met de term: eeuwig leven.

Kortom: Door Christus verandert je positie van zondaar naar rechtvaardige. Van dood naar eeuwig leven. Van beheerst worden (door de zonde en angst) naar heersen.  Is het niet mooi dat we dit alles in geloof mogen ontvangen? Niet door onze eigen prestatie, maar door wat Hij voor ons gedaan heeft?

Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,  want al wat uit God geboren is, overwint de
wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof (1 Joh.5:3-4).

 

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn, tenzij anders aangegeven, ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 1951