Wees blij!

Gepubliceerd op 4 april 2022 om 13:15

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! (Filippenzen 4:4)

Ik denk dat we allemaal wel dingen of omstandigheden kunnen opnoemen die ons blij maken. Fijne vriendschappen en/of relaties, een mooie vakantie, mooi weer, lekker eten, voldoende geld, goede gezondheid…en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

Over het algemeen noemen we onszelf dan ook gelukkig als ons leven gekenmerkt wordt door blijdschap. En hiermee bedoelen we dan dat we vooral dingen meemaken die ons blij maken. Als je iemand vraagt: “hoe gaat het?” krijg je ook meestal als antwoord: “goed”! Immers, we willen niet dat door anderen met meelij naar ons gekeken wordt. We willen graag overkomen als mensen bij wie het voor de wind gaat. Mensen die ervaren dat het leven hen toelacht. Je moet iemand wel heel erg vertrouwen, wil je je ellende of nood met hem/haar delen.

Als je hier over nadenkt, wat leven we dan eigenlijk in een trieste situatie. Want beseffen we niet allemaal dat de gemiddelde mens zowel fijne als vervelende dingen meemaakt? Dingen die je blij maken, maar ook dingen waar je heel verdrietig van wordt? En is het niet zo, dat er misschien wel miljoenen mensen op deze wereldbol rondlopen, die bijna alleen maar dingen meemaken waar zij verdrietig van worden?  Is het niet frustrerend om je voor te doen als een blij en gelukkig mens, terwijl je omstandigheden het tegendeel zeggen?

Het algemene streven van ons mensen is dan ook om er vooral aan te werken dat onze omstandigheden zodanig worden dat ze ons blij maken. En dit komt vooral tot uitdrukking in onze jacht naar geld. Als ik nu veel geld zou hebben, als ik nu eens de loterij zou winnen, zo denken we, dan kan ik mijn leven zo inrichten dat ik er blij van word. Ja voor velen geldt toch wel het motto: geld maakt gelukkig. Geld maakt blij!

Maar wat doen we als het niet lukt? Als het niet lukt onszelf blij te maken door onze omstandigheden te veranderen? Zijn we dan mislukt? Moeten we dan schoorvoetend toegeven: “ik ben niet gelukkig, maar ongelukkig”?

Hoe bevoorrecht mag je jezelf als gelovige weten dat je blijdschap niet van omstandigheden afhangt. Hierbij is het belangrijk dat blijdschap niet enkel iets is wat je overkomt, in de zin van: “vandaag voel ik mij blij, morgen ben ik somber, het hangt er maar van af met welk been ik uit bed ben gestapt!” of: “Kan ik er wat aan doen dat ik zo somber ben? Als jij zou meemaken wat ik meemaak zou jij ook somber zijn!” En natuurlijk, het is menselijk om overmand te worden door somberheid als alles je tegenzit.

Toch zou de Bijbeltekst boven deze overdenking niets waard zijn als we zelf niets zouden kunnen doen aan onze blijdschap. Volgens deze tekst is blijdschap een opdracht. Verblijdt jullie altijd in de Here! (eigen vertaling) Wat jullie omstandigheden ook zijn, verblijdt jullie! Ik ben er van overtuigd, dat als we dat leren, namelijk om ons altijd te verblijden in de Here, dat we dan een bron van kracht en stabiliteit ontdekt hebben. Altijd! Niet alleen als alles ons meezit, maar ook als alles ons tegenzit!

Hoe kan dit? Eigenlijk zegt het vers het zelf al, we verblijden ons niet in onze fijne omstandigheden, maar we verblijden ons in de Here, ongeacht de omstandigheden. We weten wie de Here is. In het Oude Testament de enige God, die alle dingen in zijn hand en onder controle heeft. Zo zegt de profeet Jesaja het: Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen (Jesaja 46:10).

In het Nieuwe Testament is diezelfde Here tot ons gekomen door Jezus Christus. Hij die zegt: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. (Mat.28:18).

In die Here mogen wij ons verblijden, immers als je dat doet, dan besef je: wat er ook gebeurt in mijn leven, het is in zijn hand, en als dat zo is dan weet ik dat het goed is. Immers, zou Hij iets toelaten wat niet goed is voor mij? U heeft toch alle macht? Dank u Here, dat alle dingen meewerken ten goede, want ik heb u lief, ik verblijd mij in u. Altijd!

Als gelovigen mogen wij onze vastheid vinden in Hem. Hij, Jezus Christus, onze Heer, is gezeten aan de rechterhand van de Vader, hoog verheven boven onze omstandigheden. In Hem mogen wij onze blijdschap vinden. Als je dit gaat beseffen, verandert dit ook je kijk op het leven. Wat maakt je blij? Het besef dat Hij de Here is over jouw leven. Dat Hij in je is door zijn Geest. Hij is jouw leven. Voortaan ben je blij met alles wat maakt dat je Hem beter leert kennen. Alles wat maakt dat zijn kracht openbaar wordt in je leven. En ja, dat kunnen ook nare, vervelende, moeilijke omstandigheden zijn.

De apostel Paulus had dit geheim ontdekt. Zo schrijft hij in 2 Kor.12:10: Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen…daar word je toch niet gelukkig van? Het is maar hoe je het bekijkt. Als mens? Of als gelovige? Als mens willen we dat het ons voorspoedig gaat. Als gelovigen verlangen we echter maar één ding: De Here. Zijn plan voor ons leven. We verblijden ons in alles wat er aan meewerkt dat zijn kracht openbaar wordt in ons leven.

Dient de Here met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel. Erkent, dat de Here God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt (Psalm 100:2-3).

 

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn, tenzij anders aangegeven, ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 1951.