Schatten op aarde

Gepubliceerd op 15 augustus 2022 om 11:40

Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn (Mat.6:19-21)

In de bovenstaande tekst vinden we een wijze les van Jezus. We moeten geen schatten op aarde verzamelen. Hierbij komt bij mij in eerste instantie de gedachte naar boven: we moeten ons geld niet oppotten. Immers, ons geld is aan allerlei factoren (gevaren) onderhevig. Het kan bijvoorbeeld zijn waarde verliezen door een sterk stijgende inflatie of het kan gestolen worden, tegenwoordig met name door internetfraude. En het is zeker niet zo verstandig om cash-geld thuis op te slaan. Ook daar kan ingebroken worden en voor je het weet ben je het allemaal kwijt.

Het is niet voor niets dat sommigen hun geld veilig willen stellen door te investeren. In goud, in kunst, in bakstenen. Maar is het dan echt veilig? Dat is nog maar de vraag. Je kan je natuurlijk ook goed verzekeren. Maar ook dat kost weer geld. En hoe vaak komen we er niet achter dat we niet alle kleine lettertjes van de verzekering gelezen hebben.

Ja, geld en bezit, als je daar je leven op bouwt, dan bouw je zeker op een wankel fundament. Wat wel zeker is, is dat dit wankele fundament, namelijk,de aarde en alles wat wij daarop bezitten eenmaal zal verdwijnen. Het zal allemaal door vuur vergaan. Zo lezen we in 2 Petr.3:10: Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.

Ook al heb je je huis nog zo goed beveiligd tegen inbraak, ook al heb je van alles ondernomen om je geld veilig te stellen; tegen deze dief is niemand opgewassen: de dag des Heren. Die dag neemt al je bezit weg. Het enige wat overblijft ben jij, naakt voor God. De schatten op aarde omvatten echter meer dan ons aardse bezit. Ik zou het begrip ruimer willen nemen. Het verzamelen van schatten op aarde kan je ook opvatten als het verzamelen van aards geluk. Het is het bezig zijn met het zoeken van de dingen die op aarde zijn en niet die van boven, waar Christus is ( zie Kol.3:1). 

Je bent bezig met het verzamelen van geluk, dat in ieder geval tijdelijk is, beperkt tot het aardse leven, maar ook onderhevig aan allerlei factoren die dat geluk in één keer weg kunnen nemen. Het is in ieder geval een geluk dat (ook) verdwijnt door de dief die alles weg zal nemen: de dag des Heren.  

Ben ik nu zwartgallig? Een doemdenker? Ik denk het niet, ik wil de zaken alleen in het juiste perspectief stellen. Petrus schrijft namelijk een stukje verderop wat er zal aanbreken na de vreselijke wereldverbranding waarbij alles verdwijnt: Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont (2 Petr. 3:13).  

En daar mogen we ons op richten: op het nieuwe wat komt! En dat nieuwe, de nieuwe schepping van God is onaantastbaar, kan niet weggenomen worden door welke dief dan ook, en zal voor altijd blijven. Gek toch, dat we, ook als gelovigen, toch altijd maar weer geneigd zijn ons te richten op ons tijdelijke aards geluk, en dat we hierbij Gods eeuwige toekomst uit het oog verliezen?

Zouden we niet beter onze koers wijzigen? Niet bouwen aan dat wat verdwijnt, maar bouwen aan dat wat blijft? Wat heb je eraan om aan het eind van je leven te moeten denken: “ik heb alles bereikt wat mijn hartje begeerde, maar wat betreft de eeuwigheid sta ik met lege handen” 

Jezus roept ons op om te investeren in de eeuwigheid, in datgene wat blijft en niet kan vergaan of gestolen worden. Wij moeten schatten verzamelen in de hemel. Het gevolg hiervan zal zijn dat waar je schat is, dat daar je hart is. Het heeft dus nogal een gevolg. Het beïnvloedt je hart, en daardoor je hele manier van leven.

Maar hoe doe je dat, schatten verzamelen in de hemel?  In Lukas 12: 21 stelt Jezus het verzamelen van schatten voor jezelf, tegenover rijk zijn in God. Je zou kunnen zeggen dat het verzamelen van schatten in de hemel gelijk staat aan het bouwen aan je rijkdom in God.  En hiermee bedoel ik natuurlijk niet dat wij door onze eigen inspanning een plaatsje in de hemel verwerven. Nee het gaat om iets anders.

Je richt je in je leven volkomen op de rijkdom die je in Christus hebt ontvangen en daar leef je uit. Je verlangt er naar te bouwen met goud en zilver en niet met hout en stro dat eenmaal zal verbranden (1 Kor.13:12). Je wilt wandelen in de werken die God heeft voorbereid. De werken die blijven tot in de eeuwigheid.

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen (Efeze 2:10).  

We kunnen ons afvragen of ons streven naar aards geluk een werk is dat God heeft voorbereid. Is het niet zo dat veel strijd en ongeluk juist voortkomt uit ons streven naar geluk? En dat merk je zeker als jouw gelukswens  botst met die van een ander. En is het niet een vorm van lijden, als je telkens maar ontdekt dat jouw bereikte geluk toch niet dat heeft gebracht wat je ervan verwachtte? Persoonlijk denk ik dat je pas echt gelukkig wordt als je je eigen gelukswens loslaat. Of beter gezegd: je wordt dan zalig. In de zaligsprekingen (Mat. 5:3-12) omschrijft Jezus hoe je het ware geluk vindt. Ik zal er ééntje uitpikken ter verduidelijking:

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden (Mat.5:6).

Terwijl we wellicht denk dat we verzadigd worden door (het liefst lekker) eten en drinken zegt Jezus dat we verzadigd worden door iets anders, namelijk gerechtigheid (rechtvaardigheid).  Hoeveel en hoe lekker je ook eet en drinkt, je zal altijd opnieuw honger en dorst krijgen. Als je je echter richt op Gods gerechtigheid, dan wordt je voor altijd verzadigd. Gods gerechtigheid is geopenbaard door de komst van Christus. Door Jezus mag je rechtvaardig voor God worden. Zijn rechtvaardigheid wordt jouw deel, want je wordt één met Hem. Dat is de schat die boven is, en die niemand jou kan ontroven.  Wil je tot in eeuwigheid verzadigd zijn? Richt je op Hem, leef vanuit de volheid in Hem.

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid (Kol.3:1-4)

 

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn  ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 1951