Vrede of vijandschap?

Gepubliceerd op 14 oktober 2021 om 12:56

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, (Rom.5:1)

Wij dan als ongelovigen, zijn nog niet gerechtvaardigd uit geloof en hebben vijandschap met God zonder de Here Jezus Christus.

Misschien vindt u het een wat vreemde toevoeging die ik onder de Bijbeltekst heb vermeld, maar ik doe dit niet voor niets. Ik wil hiermee het belang van onze rechtvaardiging uit geloof onderstrepen. Ik durf zelf te zeggen dat er zonder de rechtvaardiging uit geloof geen sprake kan zijn van een leven als gelovige met God.

Want dat is wat je soms merkt: mensen willen wel de zegeningen van een leven met God, maar willen daarbij de rechtvaardiging uit geloof overslaan. We spreken over God die van je houdt, God die voor je zorgt, God die zorgt dat alles goed komt. Het zijn allemaal waarheden, maar er moet eerst iets aan vooraf gaan, namelijk de rechtvaardiging uit geloof. En dat slaan we toch dikwijls over.  

Waarom is dat zo?

Aan de rechtvaardig uit geloof gaat ook iets vooraf: het besef en de erkenning van de toorn van God over je zonden. Ai, ja dat is pijnlijk. Dat is heel iets anders als: God aanvaardt je zoals je bent! Daar willen we toch niet van horen? Zonde? Toorn? Nee, geef mij maar de liefde van God. Zijn zachtmoedigheid. Een God waarbij ik me niet druk hoef te maken over mijn eigen gebreken. Een God die al mijn zonden door de vingers ziet!  Geef mij maar een God bij wie ik kan komen zoals ik ben en ook mag blijven zoals ik ben.

Hoe aantrekkelijk dit ook klinkt, mijns inziens is het niet Bijbels om zo te denken. We zien dit al aan alles wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief voorafgaand aan Rom. 5:1. Heeft hij niet uitdrukkelijk gezegd?: 

Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden (Rom.1:18)

En:

hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. (Rom. 2:8) 

En zegt hij niet: gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt;  allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een. (Rom.3:10-12) 

Gelukkig dat Paulus wel toewerkt naar de geweldige oplossing van het probleem: Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. (Rom.3:23:24). Willen we echter vanuit deze oplossing gaan leven, dan moet wel eerst het probleem erkend worden. De grote Heelmeester kan onze ziekte pas genezen als we eerst erkennen dat we ziek zijn!

Het probleem van onze zonde en de toorn van God over deze zonde.

Niet voor niets schrijft Paulus in Rom.8:7 dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Deze gezindheid van het vlees dragen wij allen van nature in ons, tenzij wij gerechtvaardigd worden uit geloof!  Pas als je gerechtvaardigd wordt, verandert de vijandschap in vrede met God. Simpel gezegd: door Jezus Christus wordt je zondeschuld tenietgedaan, en de toorn op de zonde, de dood, doet Hij weg.  Je gaat over van de dood naar het leven, en je mag in een vrije Vader-kind relatie gaan leven met God. Voortaan mag je met Paulus zeggen: Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. (Rom.8:1-2)

Dit kan echter pas de rechtvaardiging en niet ervóór. Voor hen die niet in Christus Jezus zijn is er wèl veroordeling.

Het is dan ook van belang om te beseffen welke boodschap wij eigenlijk verkondigen aan ongelovigen. Zetten wij hen niet op een verkeerd spoor als wij de rechtvaardiging uit geloof maar overslaan omdat wij liever niet spreken over de zonde en de toorn van God en alleen maar tegen mensen zeggen: God houdt van je zoals je bent? Maak je niet druk: alles komt goed?

De apostel Paulus deed dit in ieder geval niet! Zo lezen we in Hand.24:25 dat zijn toehoorder Felix de stadhouder, bevreesd wordt als Paulus spreekt over het toekomstig oordeel.

En zijn wij daar als zachtaardige gelovigen niet beducht voor? We willen de mensen toch niet bang maken? Nee niet bang, maar wel tot besef, dat er verlossing nodig is. Redding van de dood. Een redding die je gratis en voor niets mag ontvangen door te vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus Christus en de verlossing die Hij brengt. Eén met zijn dood, één met zijn opstanding, één met zijn verheerlijking (Rom. 8:30).

Ieder mens heeft rechtvaardiging nodig, omdat ieder mens een zondaar is en leeft in een situatie van vijandschap tegen God, onder de verwachting van Gods toorn. Haal je echter de zonde en de toorn uit evangelie weg dan haal je ook de rechtvaardiging weg en blijft er geen evangelie meer over.

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. (Rom.1:16)

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies , © Nederlands Bijbelgenootschap,  1951